\ Warsztat Terapi Zajęciowej w Mielcu

Aktualnosci

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Mielcu z dnia 01 czerwca 2020r.

Procedura

postępowania w celu zapobiegania zakażeniom SARS – CoV-2

w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mielcu

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia  ogólne

§ 1

 1. Niniejsza Procedura dotyczy wszystkich pracowników, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i opiekunów prawnych (w przypadku całkowicie ubezwłasnowolnionych uczestników) w okresie epidemii COVID-19.
 2. W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mielcu, zwanym dalej „WTZ” wprowadza się zakaz wstępu na teren placówki osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności.
 3. WTZ zapewnia mydło, ręczniki papierowe, środki do dezynfekcji rąk, a dla pracowników środki ochrony indywidualnej.
 4. WTZ zapewnia odpowiednią liczbę zamykanych  i opisanych pojemników na zużyte środki ochrony indywidualnej.
 5. Uczestnicy lub opiekunowie (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych) podpisują  zapoznanie się z niniejszą Procedurą, z instrukcjami zakładania i zdejmowania maseczek i rękawiczek ochronnych oraz właściwego mycia i dezynfekcji rąk i zobowiązują się do  ich stosowania.
 6. Od dnia 01 czerwca 2020r. wszyscy uczestnicy WTZ podejmujący uczestnictwo w zajęciach w WTZ po raz pierwszy po podjęciu zawieszonych zajęć mają obowiązek złożenia oświadczenia o stanie zdrowia i innych faktach według wzoru zawartego w załączniku do niniejszej Procedury. W przypadku całkowicie ubezwłasnowolnionych uczestników powyższe oświadczenie w ich  imieniu składają opiekunowie prawni.
 7. Ustalenia dokonane na podstawie oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 stanowią podstawą dopuszczenia do uczestnictwa w zajęciach.
 8. Uczestnicy lub ich opiekunowie prawni na bieżąco informują o wszelkich zmianach danych, faktów zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6.

ROZDZIAŁII

Organizacja pracy w WTZ

§ 2

W  WTZ obowiązują następujące zasady:

 1. w zajęciach mogą uczestniczyć tylko zdrowi uczestnicy;
 2. zajęcia mogą prowadzić tylko zdrowi pracownicy;
 3. przy wejściu do budynku WTZ  będzie prowadzony pomiar temperatury ciała każdej wchodzącej osoby przy pomocy termometru bezdotykowego po uprzednim uzyskaniu zgody. Wszystkie osoby wchodzące do WTZ obowiązkowo dezynfekują ręce. Osoby, u których stwierdzi się gorączkę lub inne objawy grypopodobne nie będą dopuszczone do zajęć;
 4. uczestnicy oraz pracownicy nie przychodzą do placówki  w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną ( oświadczenie);
 5. uczestnicy oraz pracownicy nie przychodzą do placówki  jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub  podejrzewa się zakażenie SARS- CoV-2 , objętą kwarantanną lub izolacją;
 6. każdy pracownik oraz uczestnik  WTZ zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia zakażenia COVID – 19 lub inną chorobą zakaźną z objawami grypopodobnymi /duszności, kaszel, gorączka/ zgłasza to kierownikowi WTZ lub upoważnionej osobie;
 7. przekazanie informacji, aby opiekunowie uczestnika WTZ:
 1. regularnie przypominali uczestnikom podstawowe zasady higieny, między  innymi mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na przywitanie, unikanie dotykania oczu, ust i nosa, zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania lub kasłania,
 2.  informowali na bieżąco WTZ o zmianie numeru kontaktowego (telefon lub poczta  elektroniczna),
 3. niezwłocznie odbierali telefony z WTZ oraz w razie potrzeby natychmiast do niej przybyli po odbiór uczestnika;
 4. odprowadzali uczestnika WTZ z zachowaniem reżimu sanitarnego  i nie wchodzili do budynku WTZ;
 1. w WTZ wprowadza się zakaz pozostawiania telefonów komórkowych na powierzchniach ogólnodostępnych;
 2. po użyciu środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku należy je każdorazowo wrzucić do dedykowanego, zamykanego pojemnika na odpady;
 3. w WTZ ogranicza się wyjścia poza teren placówki w ramach prowadzonej działalności;
 4. do obiektu WTZ pracownicy i uczestnicy wchodzą tylko przez wejście główne;
 5. każdy uczestnik ma  indywidualną osłonę nosa i ust w drodze do i z placówki, jeżeli obowiązujące przepisy tak nakazują.

ROZDZIAŁ III

Prowadzenie zajęć z uczestnikami

§ 3

 1. Liczebność uczestników w pracowni powinna uwzględniać rekomendowaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego odległość 2 m pomiędzy osobami oraz 4 m 2 na osobę.
 2. W przypadku pracowni, których powierzchnia ogranicza możliwość udziału w zajęciach wszystkich uczestników jednocześnie przy zachowaniu norm, o których mowa w ust. 1, zajęcia będą  odbywać się w systemie rotacyjnym tj. każdy uczestnik będzie w nich uczestniczył co drugi tydzień.Rekomenduje się podział uczestników na małe grupy o stałym składzie z przydzielonymi stałymi pracownikami.
 3. Uczestnik przebywa w jednej pracowni ze swoją grupą i opiekunem.
 4. Uczestnicy różnych grup powinni unikać bezpośredniego kontaktu.
 5. Regularnie, nie rzadziej niż co godzinę opiekun grupy wietrzy salę, w której odbywają się zajęcia.
 6. Po zajęciach opiekun dezynfekuje salę i ją wietrzy.
 7. Uczestnicy często i regularnie myją ręce, szczególnie przed posiłkiem i po skorzystaniu z toalety.
 8. Pracownicy WTZ stosują środki ochrony indywidualnej oraz myją i dezynfekują ręce, w tym przed i po kontakcie z uczestnikami, po kontakcie zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem oraz po usunięciu środków ochrony osobistej.
 9. Z pracowni usuwa się przedmioty, których nie można skutecznie codziennie dezynfekować.
 10. Codziennie powierzchnie użytkowe /blaty, klamki, poręcze, uchwyty, włączniki światła, itp./, sprzęt, rzeczy i przyrządy używane przez uczestników są dezynfekowane.
 11. W ramach prowadzonych zajęć rekomenduje się uwzględnienie tematyki dotyczącej obecnej sytuacji epidemicznej, w tym podkreślenie wagi utrzymywania właściwej higieny osobistej, higieny oddychania i otoczenia oraz dystansu społecznego.
 12. Podczas prowadzenia zajęć powinno się unikać rotacji pracowników WTZ.
 13. Pracownicy prowadzący zajęcia rehabilitacyjne zabezpieczeni są w maseczki ochronne lub przyłbice.
 14. Przyrządy do rehabilitacji ruchowej powinny być dezynfekowane po każdym uczestniku.
 15. Pracownicy obsługi wykonują codzienne prace porządkowe ze szczególnym
  uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji pomieszczeń sanitarnych oraz powierzchni dotykowych min. 4 razy dziennie.
 16. W okresie epidemii COVID-19 nie są prowadzone zajęcia w ramach pracowni gospodarstwa domowego.
 17. Nie podejmowanie przez uczestników praktyk zawodowych.

ROZDZIAŁ IV

Zasady funkcjonowania w WTZ przerw na posiłek

§ 4

 1. Uczestnicy przynoszą gotowy, zapakowany posiłek.
 2. Przed posiłkiem uczestnik myje ręce i dezynfekuje płynem do dezynfekcji.
 3. Posiłki spożywane są w jadalni lub pracowni z zachowaniem właściwych odległości  pomiędzy uczestnikami.
 4. Po każdej grupie spożywającej posiłek dokonywana jest dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz wietrzenie pomieszczenia.
 5. Do posiłku podawana jest uczestnikom ciepła herbata. Kubki, w których herbata jest podawana są następnie wyparzane w temperaturze min. 60°C.
 6. Uczestnicy w pracowniach nie mają możliwości sporządzania ciepłych napojów.  W przypadku potrzeby spożywania płynów, powinni przynosić je z domu   w termosach lub jednorazowych pojemnikach, które muszą być zabrane ze sobą po zakończeniu zajęć.

ROZDZIAŁ V

Dowóz  uczestników

§ 5

 1. Dowóz uczestników przy użyciu samochodu WTZ jest realizowany z uwzględnieniem możliwości logistycznych WTZ.
 2. Jednorazowo przy użyciu jednego samochodu  przewożone są osoby w liczbie określonej właściwymi przepisami  regulującymi ograniczenia w tym zakresie.
 3. Kierowca i każdy przewożony uczestnik posiada. indywidualną osłonę ust i nosa.
 4. Przed wejściem do samochodu dokonywany jest pomiar temperatury oraz dezynfekcja rąk.
 5. Po każdorazowym kursie dokonywane są wietrzenie i dezynfekcja  samochodu.

ROZDZIAŁ VI

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS- CoV-2

§ 6

 1. W WTZ zostaje wyznaczone  pomieszczenie wyposażone w środki ochrony indywidualnej  i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku wystąpienia u niej objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2.
 2. Po zauważeniu u uczestnika WTZ niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 takich jak  np. kaszel, gorączka, duszności, złe samopoczucie podejmuje się natychmiast działania mające na celu izolację tej osoby od innych osób przebywających w WTZ.
 3. Pracownik niezwłocznie powiadamia o sytuacji kierownika WTZ.
 4. Wyznaczony pracownik wraz z uczestnikiem WTZ wykazującym niepokojące objawy niezwłocznie przechodzi do pomieszczenia, o którym mowa   w ust. 1, dezynfekuje ręce, ubiera środki ochrony indywidualnej /maseczka lub przyłbica, rękawiczki, fartuch ochronny/, pomaga uczestnikowi założyć osłonę na usta i nos, jeżeli jest to możliwe ze względu na jego stan zdrowia oraz rękawice i pozostaje z nim, zachowując bezpieczną odległość do momentu uzyskania instrukcji i poleceń od właściwej miejscowej jednostki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub Pogotowia Ratunkowego.
 5. Kierownik WTZ zawiadamia właściwą miejscowo jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, rodziców lub opiekunów uczestnika oraz jednostkę prowadzącą o uczestniku wykazującym niepokojące objawy sugerujące zakażenie SARS-CoV-2.
 6. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia uczestnika Kierownik WTZ powiadamia Pogotowie Ratunkowe i informuje o objawach uczestnika.
 7. W przypadku wystąpienia u pracownika WTZ niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2  Kierownik WTZ natychmiast odsuwa go od pracy i odsyła transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik oczekuje na transport w pomieszczeniu, o którym mowa w ust. 1, odizolowany od innych osób. Kierownik WTZ powiadamia właściwą miejscowo jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 8. Kierownik WTZ lub upoważniony przez niego pracownik ustala listę osób, z którymi podejrzewana o zakażenie osoba miała kontakt, a także miejsc, pomieszczeń w których przebywała.
 9. Wszystkie pomieszczenia, w których przebywał uczestnik lub pracownik  podejrzewany o zakażenie  są jak najszybciej gruntownie dezynfekowane.

ROZDZIAŁ VII

Informacje końcowe

§ 7

 1. Uczestnicy WTZ, którzy nie będą stosować się do niniejszej Procedury będą zawieszeni  w zajęciach.
 2. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych wywieszone są poglądowe instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, a w miejscach ogólnodostępnych zasady zakładania i zdejmowania rękawiczek oraz maseczek ochronnych, a także prawidłowej dezynfekcji  rąk.
 3. Kierownik WTZ na bieżąco śledzi umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia wytyczne i zalecenia dotyczące epidemii COVID-19, w tym zasady bezpiecznego postępowania, a także aktualne przepisy prawa.
 4. Niniejsza Procedura opracowana została  w oparciu o rekomendacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowane wraz z  Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia dla placówek dziennego pobytu i warsztatów terapii zajęciowej.


Kalendarz
Dzis
Brak wydarzeń w tym dniu.
Licznik odwiedzin
Kontakt

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu
39-300 Mielec
ul.Kocjana 15

Tel/fax: 17 787 57 90

E-mail: wtz-mielec@pro.onet.pl

WTZ  ul. Ks. R. Sitki

Tel.: 17 250 69 80

WTZ  ul. Pogodna

Tel.: 17 773 92 17

 

Otwarte:

od poniedziałku - do piątku
7:15 - 15:15