\ Warsztat Terapi Zajęciowej w Mielcu

Deklaracja dostępności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu

 

Deklaracja dostępności

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://wtz.mielec.pl/ zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://wtz.mielec.pl/ 

 1. Data publikacji strony http://wtz.mielec.pl/ – 2012
 2. Data ostatniej aktualizacji strony: aktualizowana na bieżąco.
 3. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15

W  Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mielcu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r.z której wynika, że strona internetowa http://wtz.mielec.pl/  jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848). 

 

Niezgodności lub wyłączenia dotyczą wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 • nie wszystkie elementy są dostępne z poziomu klawiatury (bez używania myszki)
 • nie wszystkie elementy na podstronach mają odpowiedni kontrast.
 • - zamieszczone na stronie internetowej WTZ informacje organizacyjne, artykuły, zdjęcia i filmy mówiące o wydarzeniach w jednostce, nie są dostępne cyfrowo w całości, 
 • - zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

 

Administracja strony dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej http://wtz.mielec.pl/ była na poziomie WCAG 2.1

 


 

Informacje i dane kontaktowe.

 Informacja o ułatwieniach dla użytkowników:
 

Strona internetowa http://wtz.mielec.pl/ posiada możliwość zmiany kontrastu oraz wielkości wyświetlanych liter tekstu.

 

 • Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony.
 • Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-]
aby pomniejszyć widok

Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

[-]
aby pomniejszyć widok

 • W górnym prawym rogu strony umiejscowiono menu w którym znajdują się pomocne opcje: „Rozmiar czcionki”, „Wersja kontrastowa” i „Wersja widoku”.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: mailto:wtz-mielec@pro.onet.pl lub pod numerem 17 787 57 90 - Dariusz Smaczniak

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 


 

Procedura

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. 

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 


 

Dostępność architektoniczna

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu prowadzi działalność w trzech budynkach, w których prowadzona jest działalność rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Budynek główny przy ulicy Kocjana 15

 

 • Budynek jest całkowicie przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, którym można dostać się na parter budynku, drzwi z uwzględnieniem powierzchni manewrowej, potrzebnej osobie niepełnosprawnej na wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia.. 
 • Na parterze znajdują się toalety zgodne z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia dotyczącego pomieszczeń higieniczno sanitarnych dla osób niepełnosprawnych. 
 • Budynek nie posiada windy.
 • Przed budynkiem brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Budynek przy ulicy Sitki

 • Budynek jest całkowicie przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Przed wejściem głównym znajduje się szeroki chodnik. 
 • Szerokie drzwi wejściowe zgodne z warunkami technicznymi dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem powierzchni manewrowej, potrzebnej osobie niepełnosprawnej na wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia.
 • W budynku na parterze jest dostępne są łazienki przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • W budynku na parterze jest dostępna winda.
 • Przed budynkiem brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ulicy Pogodnej

 • Budynek jest całkowicie przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Budynek posiada szeroki podjazd z poręczą dla wózków inwalidzkich, którym można dostać się na parter budynku, drzwi z uwzględnieniem powierzchni manewrowej, potrzebnej osobie niepełnosprawnej na wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia.. 
 • Na parterze znajdują się toalety zgodne z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia  dotyczącego  pomieszczeń higieniczno sanitarnych dla osób niepełnosprawnych. 
 • Budynek nie posiada windy.
 • Przed budynkiem brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

 

 

 

Kalendarz
Dzis
Brak wydarzeń w tym dniu.
Licznik odwiedzin
Kontakt

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu
39-300 Mielec
ul.Kocjana 15

Tel/fax: 17 787 57 90

E-mail: wtz-mielec@pro.onet.pl

WTZ  ul. Ks. R. Sitki

Tel.: 17 250 69 80

WTZ  ul. Pogodna

Tel.: 17 773 92 17

 

Otwarte:

od poniedziałku - do piątku
7:15 - 15:15