\ Warsztat Terapi Zajęciowej w Mielcu

Aktualnosci

???Du?ymi krokami zbli?a si? termin sk?adania zezna? podatkowych za rok 2015. Zwracamy si? z wielk? pro?b? do Pa?stwa oraz wszystkich przyjació? i sympatyków naszego Stowarzyszenia o przekazywanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepe?nosprawnych i Osób Wspieraj?cych przy Warsztacie Terapii Zaj?ciowej w Mielcu.

Bank Pekao S.A. I/o w Mielcu ul. Obro?ców Pokojuserce-ruchomy-obrazek-0863 7

   90 1240 2656 1111 0000 3820 5925

Numer KRS 0000063084.

B?dziemy bardzo wdzi?czni za zaanga?owanie w przekazanie tej informacji znajomym, rodzinie, pracownikom, wspó?pracownikom oraz wszystkim tym, którzy zechcieliby przekaza? 1% podatku na nasze Stowarzyszenie.

Przekazane ?rodki przeznaczymy na organizowanie ró?nych form rehabilitacji i wypoczynku dla naszych podopiecznych. Dzi?ki Pa?stwa przychylno?ci b?dziemy mogli dalej realizowa? nasze cele statutowe, uatrakcyjnia? organizowane przedsi?wzi?cia, dawa? dzieciom rado?? i satysfakcj? oraz mo?liwo?? aktywnego sp?dzania czasu wolnego. 

Dzi?kujemy.

Zarz?d Stowarzyszenia

 


Kalendarz
Dzis
Brak wydarzeń w tym dniu.
Licznik odwiedzin
Kontakt

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu
39-300 Mielec
ul.Kocjana 15

Tel/fax: 17 787 57 90

E-mail: wtz-mielec@pro.onet.pl

WTZ  ul. Ks. R. Sitki

Tel.: 17 250 69 80

WTZ  ul. Pogodna

Tel.: 17 773 92 17

 

Otwarte:

od poniedziałku - do piątku
7:15 - 15:15